BAKO BARTNIK KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. Rozwój firmy BAKO BARTNIK KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej.”, nr POIR.02.03.01-20-0006/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, jak również innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (dedykowane oprogramowanie online do samodzielnego konfigurowania, kosztorysowania i ofertowania konstrukcji).

Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej poprzez inwestycję w wartości niematerialne i prawne, tj. dedykowane oprogramowanie online do konfigurowania, kosztorysowania i ofertowania konstrukcji bezpośrednio przez partnera biznesowego Wnioskodawcy (dystrybutora). Oprogramowanie będzie umożliwiało kreowanie konstrukcji m.in. według technologii odpowiedniej dla PVC (uwzględnienie ograniczeń dot. np. łuków gięcia profili PVC, statyki konstrukcji, odporności na wiatr, itp.) Dodatkowo Wnioskodawca planuje poszerzenie rynków zbytu na teren Europy oraz USA, dlatego też dzięki wprowadzeniu innowacyjnego oprogramowania będzie możliwe generowanie ofert i zamówień w języku oryginału (np. język angielski), a system automatycznie będzie generować tłumaczenie.

Realizacja projektu dzięki wprowadzeniu innowacji produktowej (wprowadzenie nowego produktu do oferty firmy) oraz procesowej (optymalizacja procesów kosztorysowania i ofertowania) przyczyni się do:

  • stworzenia możliwości poszerzenia rynków zbytu oraz oferty firmy,
  • zwiększenia wydajności kluczowych procesów,
  • zwiększenia potencjału firmy w zakresie realizacji innych innowacyjnych projektów w przyszłości,
  • usprawnienia działania i poprawy jakości przebiegu procesów w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa.

Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu, nie występującego dotychczas w ofercie firmy Wnioskodawcy oraz związanej z tym bezpośrednio technologicznej innowacji procesowej. Uzasadnieniem wdrożenia innowacji produktowej i procesowej będzie oczekiwany wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie rynków zbytu.

Wartość projektu: 274 344,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 140 140,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 30.11.2020 r.

Plugin by:aaM