PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

BAKO Bartnik Kowalczuk Spółka Jawna z siedzibą w Szypliszkach przy ul. 4 Sierpnia 4C informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0271/18-00 na realizację projektu pn.: „Nowatorskie rozwiązania w produkcji stolarki budowlanej warunkiem dalszego rozwoju działalności i wzrostu konkurencyjności BAKO Bartnik Kowalczuk Spółka Jawna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych skrzydeł drzwi drewnianych, dzięki zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego i zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu wraz z zakupem zestawu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń do obróbki drzewa. Innowacyjne usługi świadczone będą przy wykorzystaniu niezwykle wydajnej technologii z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów. Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji produktowej i procesowej.
Beneficjent: BAKO Bartnik Kowalczuk Spółka Jawna
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Szypliszki
Wartość projektu: 2.325.323,61 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 945.253,50 PLN
 
 
 
Plugin by:aaM